RODO

Klauzula informacyjna do celów rekrutacji

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi szczegółami dotyczącymi przetwarzania. 

 

1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest INDEVOPS sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87 wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000686577, NIP 5272813197, „pracodawca”.
Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować:
Pisemnie kierując korespondencję pod adres: Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
E-mailowo pod adresem: ado@indevops.com

2. Jaki jest cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

INDEVOPS sp. z o.o. sp. k. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

3. Do jakich odbiorców mogą zostać przekazane dane osobowe?
Odbiorcą Państwa danych osobowych będą organy Państwowe na podstawie upoważnień ustawowych, współpracownicy upoważnieni przez administratora, wspomagający proces rekrutacji. Po nawiązaniu stosunku zatrudnienia, odbiorcami danych mogą być także świadczący usługi: księgowe, bankowe, prawne, finansowe, podmioty przeprowadzające szkolenia.

4. Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy. Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

5. Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna dla Klientów INDEVOPS

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi szczegółami dotyczącymi przetwarzania. 

 

1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych, które zostały nam przekazane, jest INDEVOPS sp. z o.o. sp. k.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87 wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000686577, NIP 5272813197, (zwany dalej Administratorem).

Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować:

Pisemnie kierując korespondencję pod adres: Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

E-mailowo pod adresem: ado@indevops.com


2. W 
jakim celu będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:

 1. zawarcia z Tobą umowy oświadczenie usług IT w obszarze Analityki w Monitorowaniu i/lub Automatyzacji Usług IT,
 2. realizacji przez nas obowiązków wynikających z umowy z chwilą jej zawarcia,
 3. wypełnienia przez nas obowiązków, jakie nakładają na nas przepisy w zakresie: archiwizacji i księgowości.
 4. dochodzenia zapłaty za nasze usługi, w przypadku gdyby zapłata za usługi nie została uiszczona oraz obrony przed roszczeniami innych osób (zgodnie z  6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. W celach marketingowych, po wyrażeniu przez Ciebie zgody na marketing (zgodę można wyrazić lub nie na naszej stronie internetowej, lub przez kontakt z administratorem) zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą informatyczną. Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne.

3. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania?

3.1. Dla zawarcia umowy i jej realizacji podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO dopuszczający przetwarzanie danych gdy jest to niezbędne dla wykonania łączącej strony umowy.

3.3. Dla przetwarzania danych w celu dochodzenia zapłaty za nasze usługi w przypadku gdyby zapłata za usługi nie została uiszczona oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


4. Do jakich odbiorców mogą zostać przekazane dane osobowe?

Z poszanowaniem charakteru Twoich danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczające możliwość przekazywania danych o, Twoje dane mogą być przekazywane:

 1. podmiotom zewnętrznym w tym firmom hostingowym w zakresie gromadzenia danych Administratora na zewnętrznych serwerach,
 2. podmiotom zewnętrznym prowadzącym działalność audytorską/kontrolną, prawną, finansową oraz księgową względem Administratora,
 3. firmom ubezpieczeniowym w razie kierowania roszczeń przeciwko Administratorowi,
 4. dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 5. oraz podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie umów B2B.

5. Czy wskazane dane mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.


6. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Masz prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w takim zakresie, w jakim te dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów administratora;
 • sprostowania przetwarzanych danych osobowych, w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym. Powyższe nie dotyczy zebranych danych medycznych;
 • do przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Jakie Twoje dane przetwarzamy? 

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

 1. dane identyfikacyjne (zwykłe: adres, nazwę, imię nazwisko, numery rejestrowe, numery telefonów, adresy e-mail, numer konta),
 2. dane dotyczące Twoich systemów informatycznych w zakresie w jakim przekazane zostaną nam takie dane,
 3. dane dotyczące Twoich pracowników w zakresie realizacji umowy.

8. Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

11.1. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu realizowanej umowy o świadczenie usług medycznych. Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

11.2. Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody możemy przetwarzać do czasu, aż wycofasz swoją zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

9. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy z Indevops sp.z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie.  Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy zawarcia umowy o świadczeniu usług.

Pliki Cookies

KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIES

 

W Indevops sp. z o.o. sp.k. dbamy o Twoją prywatność i dokładamy wszelkich starań w celu zagwarantowania Twych praw do zgodnego z prawem przetwarzania i ochrony Twych danych osobowych. Wyjaśniamy, jak korzystamy z plików cookie’s i innych technologii na naszej stronie www.indevops.com

 

Korzystanie z plików cookie’s

 

Większość stron internetowych, w tym również i nasza zapisują na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej przeglądarki (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu, z którego łączysz się z siecią, tzw. pliki cookie.

Autorzy stron internetowych, przeglądarek, przez ich wykorzystanie wiedzą, jak wielu użytkowników do nich zagląda i co konkretnie czytają, a co nie wzbudza zainteresowania. Informacje zbierane przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji o Tobie w celach handlowych. Np. jeżeli często wchodzisz na strony o outsourcingu IT będzie wyświetlane Tobie więcej dotyczących tej branży.

Ciasteczka usprawniają proces logowania się poprzez zapamiętywanie loginu i hasła, a także zapamiętują towary dodane do koszyka, nawet jeśli odświeżymy stronę (www.wszystkoociasteczkach.pl)

Ciasteczka stosowane na naszej stronie internetowej nie przechowują danych pozwalających na bezpośrednią identyfikację. Dane uzyskane w ten sposób nie będą przesyłane stronom trzecim, poza wyjątkami wskazanymi w naszej zakładce RODO. (https://www.indevops.com/rodo/ )

 W jakich celach stosujemy pliki cookie?

 • stosujemy pliki cookie w naszym formularzu rejestracyjnym,
 • stosujemy pliki cookie, aby dowiedzieć się, ilu użytkowników odwiedza naszą stronę internetową i zbadać w jaki sposób to robią – takie działanie pomaga nam poprawić jakość świadczonych usług, np. Google Analytics. Google Analytics stosuje pliki cookie do analizy ilości użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową. Więcej informacji znajdziesz na https://policies.google.com/privacy;
 • wykorzystujemy pliki cookie do monitorowania i zarządzania przepływem danych na naszej stronie internetowej;
 • wykorzystujemy pliki cookie w naszych kampaniach reklamowych. Pliki cookie pomagają nam poprawiać naszą stronę internetową oraz uatrakcyjnić naszą ofertę.

Korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie:

 • cookies sesyjne

Są to tymczasowe pliki cookie aktywne tylko wtedy, gdy wchodzisz na stronę internetową (lub dokładniej, do czasu, aż nie opuścisz strony internetowej i nie zamkniesz przeglądarki). Powyższe pliki pozwalają na zapamiętanie stronie internetowej Twoich działań na poprzedniej stronie, eliminując konieczność ponownego wprowadzania informacji.

 

 • cookies trwałe

Trwałe pliki cookie pozostają na Twoim komputerze po opuszczeniu strony internetowej. Pomagają one w Twojej identyfikacji jako unikalnego gościa (zachowanie informacji w postaci losowo wygenerowanego numeru). Długość pozostania plików cookie na Twoim komputerze uzależniona jest od rodzaju takich plików.

 

Zgoda na korzystanie z  plików cookie

 

Zanim rozpoczniesz korzystać z naszej strony internetowej musimy otrzymać Twoją zgodę na korzystanie z plików cookie’s. Nasza strona zawiera wyskakujące okno informujące o korzystaniu z plików cookie i prośbę o zaakceptowanie ich wykorzystania poprzez kliknięcie słowa „AKCEPTUJĘ”.

 

Śledzenie

 

Niektóre informacje na Twój temat są gromadzone przez nas automatycznie. Gromadzimy je w celu ogólnego analizowania trendów i administrowania naszą stroną internetową, produktami i usługami.

Współpracujemy ze stronami trzecimi (takimi jak Google ads) w zakresie wyświetlania informacji na naszej stronie internetowej lub zarządzania naszymi reklamami na innych stronach internetowych. Nasz kontrahent może stosować pliki cookie lub podobne technologie w celu wyświetlania reklam opartych o Twoją aktywność w sieci i zainteresowania.

 

Usuwanie plików cookie

 

Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

Przykłady:

  • Mozilla Firefox – W menu “Narzędzia” wybierz “Opcje” i w nich zakładkę “Prywatność”. Przeglądarka daje możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.
  • Microsoft Internet Explorer – W menu “Narzędzia” wybierz “Opcje internetowe” i w nich zakładkę “Prywatność”. Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem “Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.
  • Google Chrome – W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz “Narzędzia” a potem “Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link “Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.
  • Opera – Przyciskiem “Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim “Ustawienia” i dalej “Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk “Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.
  • Apple Safari – W menu “Safari” wybierz “Preferencje” i w nich zakładkę “Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie. W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy Cię do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Skontaktuj się z nami

Kontakt bezpośredni

INDEVOPS Sp. z o.o. sp.k.

NIP
527-281-31-97

Wypełnij krótki formularz a my skontaktujemy się z Tobą i dopasujemy rozwiązanie najbardziej odpowiednie dla Twojej firmy.